Game 981111-10


Walter Jacobs (B) - Koen de Jongh (B)
2nd Antwerp Open GIPF, Final A
Handelsbeurs, Antwerp (B), November 11, 1998


  Walter Jacobs Koen de Jongh
01. Ge2 (16) Ge1-e3 (16)
02. d1-f2 (14) Gf1-d2 (14)
03. Gd1-g2 (12) Gd1-d3 (12)
04. Gb3 (10) d1-d4 (11)
05. f1-c2 (9) c1-f3 (10)
06. f1-b2 (8) f1-f4 (9)
07. c1-g3 (7) h1-e4 (8)
08. b4 (6) a3-c5 (7)
09. h4 (5) f1-f5 (6)
10. c1-h3 (4) d1-d5 (5)
11.   5 (3) a3-d6 (4)
12. a3-c3;xd3,b3,e3,f2* (5)   h2 (3)
13. 5-e5 (4) a1-g5;xd5,g3,h2,c5*,b5* (5)
14. 3 (3) a1-h5 (4)
15. i4-g4 (2) i4-g6 (3)
16. g7-g3;xg3,g6,g2* (3) a4-c4 (2)
17. g2 (2) i4-d3;xd4,c4,b4,f3*,g2* (4)
18. e1-e3 (1) c1-f3 (3)
19. X  
GIPF, TAMSK, ZÈRTZ, DVONN and YINSH ® & © Don & Co NV. Content Kris Burm. All rights reserved.